Komu pomagamy

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna "Tęczowy Domek" powstała głównie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych i chorych somatycznie z możliwością schorzeń sprzężonych lub towarzyszących.

 

Dzieci, które z powodu swojej sytuacji życiowej potrzebują opieki w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, a ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i terapii dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, znajdą w naszej Placówce bezpieczne miejsce do życia i rozwoju, a także wsparcie w pokonywaniu trudności.

 

Nasza Placówka jest miejscem, które pomaga dzieciom, ale także stwarza warunki do tego, by mogły utrzymywać bliskie więzi ze swoimi rodzinami.

 

Obejmujemy więc wsparciem także rodzców biologicznych dzieci - podopiecznych Placówki. Rodzice we współpracy z wychowawcami, przy stałym wsparciu psychologiczno - pedagogicznym i w ramach prowadzonej w Placówce pracy socjalnej mają szansę nabywać nowych umiejętności w zakresie opieki i wychowania, korygować dotychczas popełniane błędy, zmieniać swoje przekonania, poglądy i sposób funkcjonowania.

 

Naszym celem jest stworzenie dla chorych dzieci domu, a także udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom by potrafili poradzić sobie z trudnościami i na powrót właściwie wypełniać swoje rodzicielskie obowiązki.

 

Dziecku w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej zapewnia się:

 

 • - wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,
 • - dostęp do opieki zdrowotnej,
 • - zaopatrzenie w produkty lecznicze,
 • - zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • - dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
 • - wyposażenie w:

   a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowanie do wieku i indywidualnych potrzeb,

   b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

   c) środki higieny osobistej,

 • - zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
 • - kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej    kwocie, o której mowa w art. 80 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej,
 • - dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 • - dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb odbywa się:

   a) w szkole poza regionalną placówką opiekuńczo - terapeutyczną,

   b) w systemie nauczania indywidualnego,

 • - pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez udział w zajęciach wyrównawczych,
 • - uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • - opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeśli dziecko uczy sie poza miejscowością, w której zanjduje sę regionalna placówka opiekuńczo - terapeutyczna,
 • - pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza regionalną placówką opiekuńczo - terapeutyczną.